Algemene voorwaarden

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 Onder BroGo Garagedeuren wordt verstaan: BroGo Garagedeuren, gevestigd te Someren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52139174.
1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van BroGo Garagedeuren tot verkoop van producten of het verlenen van diensten en uitvoering door BroGo Garagedeuren van werkzaamheden ter zake.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of opdrachtgever van BroGo Garagedeuren wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met BroGo Garagedeuren.
1.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BroGo Garagedeuren worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BroGo Garagedeuren ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING
2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen de eventuele toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van BroGo Garagedeuren zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met BroGo Garagedeuren komt niet eerder tot stand dan nadat BroGo Garagedeuren in een schriftelijke orderbevestiging, de order van de opdrachtgever heeft geaccepteerd.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat BroGo Garagedeuren het contract heeft ondertekend.
2.3 Een mondelinge overeenkomst komt tot stand nadat BroGo Garagedeuren de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd de opdracht ten uitvoer te brengen of zodra BroGo Garagedeuren begint met de tenuitvoerlegging van de mondeling gesloten overeenkomst.
2.4 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor BroGo Garagedeuren slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door BroGo Garagedeuren zijn geaccepteerd.
2.5 De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van BroGo Garagedeuren zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan BroGo Garagedeuren kenbaar maken, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.
2.6 Het annuleren van een tot stand gekomen overeenkomst is mogelijk tot vijf (5) dagen na het tot stand komen van een overeenkomst, tenzij het een overeenkomst betreft waarin BroGo Garagedeuren op maat gemaakte producten levert aan de opdrachtgever. Bij annulering wordt 15% van het factuur bedrag in rekening gebracht aan opdrachtgever.
2.7 Na het verstrijken van de in artikel 4.6 genoemde termijn, is het gehele factuur bedrag verschuldigd aan BroGo Garagedeuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – OFFERTES, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
3.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van BroGo Garagedeuren zijn vrijblijvend.
3.2 Alle offertes zijn 30 dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.
3.3 De door BroGo Garagedeuren gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn in Euro, inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. De opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en afhaalkosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Door BroGo Garagedeuren opgegeven of met BroGo Garagedeuren overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij BroGo Garagedeuren bekende uitvoeringsomstandigheden bij opdrachtgever en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop BroGo Garagedeuren haar verkoopprijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft BroGo Garagedeuren het recht de verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.5 BroGo Garagedeuren is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen. De toepasselijkheid van art. 7a: 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.6 Verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
3.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 5, zijn de catalogi, brochures, werktekeningen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor BroGo Garagedeuren indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3.8 De prijzen van BroGo Garagedeuren zijn voorts erop gebaseerd dat de installatie op vooraf overeengekomen datum en zonder stagnatie kan plaatsvinden.

Artikel 4 – VERPAKKING
4.1 Verpakking voor verzending van producten binnen Nederland wordt door BroGo Garagedeuren verzorgd en is in de verkoopprijs begrepen, zulks op de voor BroGo Garagedeuren voordeligste wijze.
4.2 Indien door de opdrachtgever afwijkende verpakking en wijze van verzending wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – UITVOERING
5.1 Catalogi, brochures en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten , gewichtsopgaven en dergelijke gegevens zijn vrijblijvend.
5.2 Specificaties zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van BroGo Garagedeuren zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat BroGo Garagedeuren hiervan vooraf melding behoeft te doen, en binden haar niet.
5.3 BroGo Garagedeuren is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de opdrachtgever.
5.4 Indien is overeengekomen dat BroGo Garagedeuren de installatie van de te leveren producten zal verzorgen, dienen vooraf door, en voor rekening van de opdrachtgever, en volgens de instructie van BroGo Garagedeuren, de noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Door BroGo Garagedeuren gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen van voornoemde instructie, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – LEVERING
6.1 Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen BroGo Garagedeuren en opdrachtgever, wordt door BroGo Garagedeuren een levertijd aangegeven. Een door BroGo Garagedeuren opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van BroGo Garagedeuren zijn, de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, waarna BroGo Garagedeuren zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden.
6.2 Voor overschrijding van de leveringstijd aanvaardt BroGo Garagedeuren geen enkel aansprakelijkheid en overschrijding geeft de opdrachtgever derhalve niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting.
6.3 De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.
6.4 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico.
6.5 BroGo Garagedeuren heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
6.6 In beginsel vindt het ophalen van producten plaats bij de hoofdvestiging van BroGo Garagedeuren (Kerkstraat 38, 5711 GW Someren). Opdrachtgever kan van hieruit op eigen risico en kosten producten afhalen en vervoeren naar gewenste locatie.
6.7 De door BroGo Garagedeuren te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de opdrachtgever de fabriek of het magazijn van BroGo Garagedeuren of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.

Artikel 7 – VERZENDING
7.1 Verzending en aflevering van de bestelling komt in beginsel voor rekening van de opdrachtgever. Verzorgt BroGo Garagedeuren de installatie van de bestelde producten zijn de kosten van verzending in de verkoopprijs begrepen, geschiedt zulks op de voor haar voordeligste wijzen en datum, indien op verzoek van de opdrachtgever een andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 8 – RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
8.1 Het risico voor door BroGo Garagedeuren te leveren zaken is voor de opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 6.7.
8.2 Alle door BroGo Garagedeuren geleverde zaken blijven eigendom van BroGo Garagedeuren tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen BroGo Garagedeuren in verband met de onderliggende overeenkomst van de opdrachtgever heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 9 – BETALING
9.1 Uw betaling kan als volgt geschieden: – Contante betaling bij aflevering/ophalen – Het totaalbedrag voor levering/afhalen overmaken op het rekeningnummer van BroGo Garagedeuren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 BroGo Garagedeuren is ten allen tijd gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de opdrachtgever voor het voldoen aan de betalingsverplichtingen.
9.3 De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
9.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van BroGo Garagedeuren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BroGo Garagedeuren bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien BroGo Garagedeuren haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BroGo Garagedeuren om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen.
9.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BroGo Garagedeuren gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
9.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BroGo Garagedeuren.
9.7 In geval van geschillen, hetzij over het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de deugdelijkheid van het geleverde, is de opdrachtgever op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te stellen voor volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen vermeerderd met de rente en kosten door middel van een ten gunste van BroGo Garagedeuren af te geven bankgarantie.

Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van BroGo Garagedeuren, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.
10.2 Indien BroGo Garagedeuren door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtssituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 – GARANTIE
11.1 BroGo Garagedeuren staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde en verwerkte materialen en voor de juiste installatie van haar producten zulks te harer beoordeling en gedurende de in de opdracht overeengekomen garantietermijn.
11.2 Alle reclamaties dienen binnen bekwame tijd na ontdekking aan BroGo Garagedeurente worden zijn medegedeeld.
11.3 Ieder recht op garantie vervalt, indien:
A. de zaken zijn veranderd of bewerkt of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde producten zijn gewijzigd door de opdrachtgever of door derden;
B. de door BroGo Garagedeuren gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag, plaatsing etc. van de geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd;
C. de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;
D. klachten omtrent functionering of verborgen gebreken BroGo Garagedeuren niet binnen de garantietermijn hebben bereikt;
E. de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
F. als gevolg van normale slijtage
G. gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden;
H. foutieve ingebruikname
I. foutief, onvakkundig of slordig gebruik;
J. invloeden van buitenaf
K. door niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift te werken of originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.
11.4 De garantie op producten omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten.
11.5 BroGo Garagedeuren is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van orde, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door BroGo Garagedeuren geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de zijde van BroGo Garagedeuren.
11.6 Opdrachtgevers verbinden zich BroGo Garagedeuren te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken, met betrekking tot door BroGo Garagedeuren geleverde en/of geïnstalleerde goederen.
11.7 Eventuele aanspraken van opdrachtgever op de garantietermijn schorten overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
11.8 BroGo Garagedeuren dient door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.
11.9 Indien BroGo Garagedeuren ter plaatse aard en omvang van de schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

Artikel 12 – RECLAMES
12.1 Reclames betreffende uitvoering van de door BroGo Garagedeuren verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BroGo Garagedeuren vervalt.
12.2 Reclames ter zake van beschadiging van de door BroGo Garagedeuren geleverde zaken dienen op de vrachtbrief te worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan BroGo Garagedeuren te worden bevestigd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BroGo Garagedeuren vervalt.
12.3 Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en factuurnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BroGo Garagedeuren vervalt.
12.4 De door BroGo Garagedeuren aan de opdrachtgever gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.
12.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
12.6 BroGo Garagedeuren dient door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.
12.7 Retourzending van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van BroGo Garagedeuren. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, en dient BroGo Garagdeuren binnen 30 dagen na datum van goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen.
12.8 Bij een door de opdrachtgever bewezen gegronde reclame kan BroGo Garagedeuren te harer keuze de onderdelen of zaken, waarop de reclame betrekking heeft, repareren of vervangen.

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De aansprakelijkheid van BroGo Garagedeuren voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie.
13.2 BroGo Garagedeuren is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van BroGo Garagedeuren voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten.
13.3 Behoudens opzet van BroGo Garagedeuren, is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
13.4 In alle gevallen waarin BroGro Garagedeuren gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, teharer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor, of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van BroGo Garagedeuren, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
13.5 De werknemers van BroGo Garagedeuren of door BroGo Garagedeuren voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.
13.6 Iedere vordering tegen BroGo Garagedeuren vervalt door het enkele verloop van éé’n jaar na het ontstaan van de vordering.
13.7 De opdrachtgever zal BroGo Garagedeuren, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door BroGo Garagedeuren van de overeenkomst in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens BroGo Garagedeuren.

Artikel 14 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
14.1 In beginsel dient de opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van BroGo Garagedeuren en opdrachtgever.
14.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat BroGo Garagedeuren alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.
14.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door BroGo Garagedeuren geleverde producten. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 11.
14.4 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of producten daadwerkelijk geïnstalleerd kunnen worden op de door opdrachtgever gewenste locatie.

Artikel 15 – ONTBINDING EN ANNULERING
15.1 Indien en zodra de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is BroGo Garagedeuren gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.
15.2 Een eventuele annulering door de opdrachtgever van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, kan slechts geschieden na schriftelijke instemming van BroGo Garagedeuren. Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is de opdrachtgever aan BroGo Garagedeuren verschuldigd:
a. de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten;
b. de door BroGo Garagedeuren gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order, ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 16 – RECHTEN VAN INDUSTRIEEL EN COMMERCIEEL EIGENDOM
16.1 Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van BroGo Garagedeuren en mogen behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke BroGo Garagedeuren lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvrage aan BroGo Garagedeuren worden teruggegeven.

Artikel 17 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.